SARGAS

INFORMACE (VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY)

 

Všeobecné a záruční podmínky

Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK SARGAS a zákazníky jako účastníky zájezdu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a další platnou legislativou a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

A) Objednávka - vznik smluvního vztahu :
CK SARGAS zajišťuje účast na zájezdu na základě písemné objednávky. Za objednávku se považuje odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky a smluvní vztah je vázán potvrzením přihlášky cestovní kanceláře a zaplacením zálohy zákazníkem ve stanoveném termínu.
 
B) Ceny prodávaných služeb a platební podmínky:
Ceny zájezdu jsou smluvního typu, t.j.dohodou. Zákazník je povinen zaplatit do termínu stanoveného přihláškou zálohu, která je obvykle stanovena ve výši 50% celkové částky, pokud není uvedeno a potvrzeno cestovní kanceláří jinak. Doplatek ceny je nezbytné uhradit nejpozději 30 dní před termínem konání zájezdu, pokud není cestovní kanceláří stanoveno jinak. Není-li cena zájezdu vyrovnána ve stanovené lhůtě, je CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu bez jeho upozornění. V případě krátkodobého zaknihování zájezdu (30 a méně dnů před odjezdem) uhradí klient celkovou výši objednaných služeb na účet CK bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti. Při platbě složenkou nebo bankovním převodem je zákazník povinen doplnit variabilní symbol, kterým je číslo zájezdu.
 
C) Pojištění:
Komplexní pojištění nebo jen pojištění léčebných výloh v zahraničí je možno uzavřít v cestovní kanceláři SARGAS na základě smlouvy CK s Českorakouskou pojišťovnou, pobočka Písek, nebo individuelně u zákazníkem zvolené pojišťovny.
 
D) Zrušení zájezdu - stornovací podmínky:
CK SARGAS může zrušit zájezd v případě jeho neobsazení, nebo v důsledku vzniku mimořádné situace.
Zákazník účast na zájezdu může zrušit písemně doporučeným dopisem nebo faxem kdykoliv před nástupem na zájezd, přičemž pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující datum poštovního razítka nebo potvrzení storna prodejcem. Zákazník je povinen zaplatit stornovací poplatek v této výši:
- základní stornopoplatek    ............    200,- Kč
 
- do 45 dní před odjezdem   ............    skutečné náklady
                                                       nejméně 20% z ceny
 
- do 15 dní před odjezdem   ............    skutečné náklady
                                                       nejméně 30% z ceny
 
- 15 a méně dní před odjezdem   ....     skutečné náklady
                                                       nejméně 30% z ceny

Zajistí-li objednavatel za sebe náhradníka, nebudou mu účtovány stornopoplatky.

 

Vytvářím objednávku...